Oraşul din România unde tinerii primesc teren gratuit să îşi ridice o casă

De Jurnalul Național Actuale Casă și Grădină 193 citiri
4 min citire

Inrolare trafic.ro
 

În România, tinerii cu vârsta de până la 35 de ani pot obține de la autoritățile locale, în mod gratuit, terenuri, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, potrivit unei legi.

Atribuirea terenurilor se face în baza Legii nr. 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală.

Pot beneficia de terenuri tinerii cu vârsta până la 35 de ani

În contextul legal, beneficiarul este obligat să înceapă construcţia în termen de un an de la data atribuirii terenului. De asemenea, trebuie să o finalizeze în termen de maxim 3 ani de la data obținerii autorizației de construire, cu respectarea reglementărilor de urbanism impuse prin autorizare.

Se consideră data finalizării construcției, data procesului-verbal de recepție a lucrărilor, eliberat de Compartimentul urbanism, scrie alba24.ro.

Tinerii pot primi gratis de la stat terenuri

Tinerii care doresc să primească terenuri pentru construirea unei case, în oraşil Cugir pot depune cereri, până în data de 29 februarie 2024.

Cererile vor fi însoțite de următoarele documente justificative:

Model de cerere pe legea 15/ 2003

-copie de pe certificatul de naştere al solicitantului şi al soţului/soţiei/copii, dacă este cazul.
-pentru părintele singur care are în întreţinere copii se va depune o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că minorii se găsesc în întreţinerea acestuia;
-copie de pe actul de identitate al solicitantului şi al soţului/soţiei, dacă este cazul;
-copie de pe certificatul de căsătorie, dacă este cazul;
-declaraţia solicitantului, respectiv a soţului/soţiei, după caz, autentificată la notarul public, pe propria răspundere că nu deţine sau nu a deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe, atât în orașul Cugir, cât şi în alte localităţi;
-dovada calităţii de salariat cu contract individual de muncă
dovada calităţii de asociat sau administrator societate comercială (certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului)
dovada calităţii de persoană fizică autorizată în baza O.U.G. nr. 44/2008/ certificat fiscal de la Administraţia financiară, copie certificat de înmatriculare;
-copie act de studii (diplomă);
-adeverinţă de la locul de muncă privind venitul net realizat de către solicitant și soţ/soţie, după caz sau alte documente justificative care fac dovada veniturilor obținute din administrare/asociere societăți comerciale, PFA, II sau IF;
-certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu are datorii la bugetul local (solicitantul, soţul/soţia, după caz).
-extras de cont / preaprobare financiară / contract de finanțare din partea unei instituții bancare cu privire la faptul că solicitantul deține suma de minim 50.000 lei
sau echivalent în euro / este eligibil pentru obținerea unui credit în vederea construirii locuinței, cu suma de minim 50.000 lei sau echivalent în euro;
cazier judiciar soţ şi soţie;
-declaraţia solicitantului, autentificată la notarul public, pe propria răspundere, privind indicatorii de energie primară și emisii CO2 asumați la realizarea locuinței.

Dosarele cu cererile însoțite de toate documentele prevăzute se depun la Registratură din cadrul Primăriei oraşului Cugir.

Tinerii pot primi gratis de la stat terenuri pe care să-și construiască locuințe

Legea stabilește că dimensiunile terenurilor care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală sunt în directă legătură cu tipul localității în care se află acestea.

Mai precis, suprafeţele de teren care pot fi date tinerilor sunt:

-între 150 m² şi 300 m² – în municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti;
-între 250 m² şi 400 m² – în oraşe;
-între 250 m² şi 1.000 m² – în comune şi sate.

Sursa – www.antena3.ro