Care sunt măsurile de tăieri de cheltuieli cu funcționarii din aparatul bugetar

De Jurnalul Național Actuale Politică 161 citiri
16 min citire
În urma măsurilor guvernamentale, începând cu 1 octombrie, numărul consilierilor din cabinetele demnitarilor se va reduce la jumătate, iar până la 1 ianuarie 2024, numărul secretarilor de stat va scădea cu 20%. Toate posturile vacante pentru astfel de funcții vor fi anulate.

Însă, învățământul, Poliția și Spitalele sunt excluse de la aceste măsuri, potrivit ultimului draft de Ordonanță pentru reducerea cheltuielilor bugetare, care a fost obținut de Income Magazine.

Se desființează 200.000 de posturi bugetare

Într-un document exclusiv, obținut de Antena 3 CNN, se arată că 200.000 de posturi bugetare vor fi desființate de către Guvern.

Iar demiterile efectuate la nivelul conducerii statului nu înseamnă demiteri definitive. Șefii de la stat au posibilitatea să revină în funcții executive și să primească compensații conform legislației. În ceea ce privește beneficiile salariale suplimentare, cele acordate pentru hrană vor fi eliminate cu câteva excepții notabile, precum Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul Afacerilor Interne. În cazul celorlalte sporuri, inclusiv cel pentru muncă în condiții periculoase, suma maximă nu va depăși 1.000 de lei pe lună. Această măsură este planificată să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024.

Astfel, următoarele acțiuni sunt luate în considerare:

În primul rând, se discută despre o reducere de minim 20% a numărului de funcții ocupate efectiv în cadrul demnităților publice de rang înalt, cum ar fi secretarii de stat, subsecretarii de stat și vicepreședinții, până cel târziu la data de 1 ianuarie 2024.

Apoi, funcțiile vacante în cadrul demnităților publice de rang înalt, cum ar fi secretarii de stat, subsecretarii de stat și vicepreședinții, la momentul în care intră în vigoare această ordonanță de urgență, vor fi eliminate.

În plus, se preconizează o reducere cu 50% a numărului de posturi ocupate efectiv de consilieri în cabinetele președinților și vicepreședinților din cadrul autorităților de reglementare, agențiilor și instituțiilor publice de la nivel central, precum și președinților de consilii județene, vicepreședinților, primarilor și viceprimarilor, prefecților și subprefecților până cel târziu la data de 1 octombrie 2023.

Principalul motiv, pentru aceste măsuri care au fost propuse, în vederea optimizării structurii demnităților publice și alocării eficiente a resurselor, cu scopul de a asigura o administrare mai eficIientă și transparentă a instituțiilor publice.

De la aceste prevederi sunt exceptate:

– unitățile de învățământ superior și preuniversitar de stat a căror finanțare este asigurată din fonduri publice;

-unitățile sanitare de interes public;

-serviciile publice de apărare națională, ordine publică, securitate națională, inclusiv serviciile de poliție locală;

-serviciile de pază și protecție;

-serviciile pentru situații de urgență de interes național și local;

-structurile implicate în implementarea proiectelor de investiții cu finanțare din fonduri externe nerambursabile;

-structurile de specialitate implicate în colectarea, încasarea, executarea silită, administrarea veniturilor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondului unic de asigurări de sănătate, bugetul fondului pentru șomaj, bugetele locale, inclusiv în gestionarea cheltuielilor publice ale statului;

-alte situații aprobate prin memorandum de către Guvernul României

O altă decizie importantă constă în acordarea de drepturi personalului cu funcții de conducere care este eliberat din funcție în urma reorganizării activității entităților menționate conform alineatului (2). Vor beneficia de toate drepturile stipulate de lege, inclusiv de posibilitatea de a fi asigurați cu o funcție de execuție în cadrul acelorași entități unde și-au desfășurat activitatea.

Din datele conținutului documentului: Odată cu eliminarea funcției publice de șef birou, se va proceda la desființarea structurilor organizatorice care funcționau sub forma de birouri. Aceste structuri vor continua să funcționeze într-un regim provizoriu până în momentul aprobării noii organigrame și vor îndeplini aceleași atribuții, în conformitate cu prevederile reglementărilor de organizare și funcționare, precum și cu fișa postului.

Personalul angajat în cadrul acestor structuri își va menține drepturile salariale existente la momentul desființării structurilor organizatorice de birouri. Echipa de lucru din cadrul birourilor va fi redistribuită în alte structuri organizatorice odată ce noile organigrame vor primi aprobarea necesară.

Aceste măsuri sunt adoptate în vederea eficientizării organizării și alocării resurselor, în conformitate cu obiectivele restructurării și optimizării activității entităților respective.

Documentul mai prevede ca structura organizatorică a autorităților și instituțiilor publice trebuie să respecte următoarele cerințe:

a) pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de minimum 10 posturi de execuție;
b) pentru constituirea unei direcții este necesar un număr de minimum 20 posturi de execuție;
c) pentru constituirea unei direcții generale este necesar un număr de minimum 40 de posturi de execuție

Un număr total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și a funcțiilor publice de conducere a căror ocupare se face prin detașare cu personal din cadrul instituțiilor din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională, conform statelor de organizare aprobate, în condițiile legii, este de maximum 8% din numărul total al posturilor aprobate.

În contextzl financiar, începând cu 1 ianuarie 2024, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, pentru personalul încadrat ale căror venituri salariale brute lunar sunt sub 10.000 lei inclusiv, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană.

Se schimbă sporurile pentru instituțiile din cultură, dar și pentru funcționarii publici:

În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, pot fi acordate personalului salarizat, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri:

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
2. Prevederile lit. a) ale art.10, cap. II – Sporuri și alte drepturi din Anexa nr. VII – Reglementări specifice personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum și din cele aflate sub controlul Parlamentului din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului finanțat din fonduri publice publicată în Monitorul Oficial al României nr. 492 din 28 iunie 2017 se modifică și se completează după cum urmează:
a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;
3. Prevederile alin.(1), Articolului 1, Punctul B – Reglementări specifice funcționarilor publici Capitolul I, Anexa VIII – Familia ocupațională de funcții bugetare „administrație“ se modifică și se completează cu următorul conținut:
(1) Funcționarii publici beneficiază de un spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător timpului lucrat.

Sporuri de maximum 1000 de lei la Consiliul Concurenței:

Pentru condiții de muncă vătămătoare, personalului Consiliului Concurenței i se acordă un spor de până la 15% din salariul de bază dar nu mai mult de 1.000 lei brut lunar, corespunzător cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Locurile de muncă, categoriile de personal și condițiile de acordare a sporului se aprobă de ordonatorul principal de credite, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Se comasează instituțiile publice

Din perioada de referinţă instituțiile publice cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea autorităților publice centrale/județene sau locale își pot desfășura activitatea dacă îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) Au un număr de peste 50 de posturi aprobate conform legii și efectiv ocupate în structurile organizatorice;
b) Activitățile desfășurate de instituțiile publice nu se suprapun peste sau sunt similare cu alte activități desfășurate de alte instituții publice cu obiect de activitate același sau similar;
(2) Instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) se pot comasa/desființa/reorganiza/fuziona sau transfera activitatea și personalul încadrat către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale prin modificarea corespunzătoare a numărului de posturi, organigramei și a regulamentelor de organizare și funcționare;
(3) Prin comasare/desființare/reorganizare/fuzionare sau transfer a activității către alte structuri organizatorice inclusiv către structurile organizatorice aflate în coordonarea/autoritatea/subordonarea autorităților publice locale trebuie să rezulte cel puțin următoarele condiții cumulative:
a) o reducere cu cel puțin 15% a numărului de personal proporțional atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru funcțiile de execuție;
b) o reducere cu cel puțin 15% a cheltuielilor de funcționare, respectiv a cheltuielilor materiale și servicii;
(4) Forma prin care se reorganizează instituțiile publice care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) respectiv: comasare/desființare/reorganizare /fuzionare sau transfer de activitate și număr de personal se aprobă prin hotărâri ale Guvernului României sau după caz prin hotărâri ale autorităților publice locale/județene după caz;
(5) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării activității instituțiilor publice prevăzute la alin.(1) beneficiază de toate drepturile legale salariale prevăzute de lege;
(6) Conducătorii instituțiilor publice care au în subordine/coordonare/autoritate instituții publice cărora le sunt incidente prevederile alin.(1) au obligația de a aproba noile organigrame, regulamente de organizare și funcționare și să ia alte măsuri prevăzute de lege până la data de 31 decembrie 2023;
(7) Prin excepție de la prevederile alin.(1) pentru instituțiile publice din domeniul educației, sănătății, asistenței și protecției sociale precum și din alte domenii aprobate prin memorandum în Guvernul României termenul de intrare în vigoare este data de 1 ianuarie 2025.

Instituțiile publice care vor trece la primării

Apoi, începând cu data de 1 ianuarie 2025 serviciile publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale se transferă în autoritatea/coordonarea/subordonarea autorităților publice județene;

(2) Fac parte din categoriile de servicii publice aflate în coordonarea/subordonarea/autoritatea unor autorități publice centrale următoarele:
a) Direcțiile Județene de Tineret și Sport care se află în coordonarea /subordonarea/autoritatea Ministerului Tineretului și Familiei;
b) Direcții județene de Cultură care se află în coordonarea/subordonarea autoritatea Ministerului Culturii;
c) Direcțiile de Sănătate Publică aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Sănătății;
d) Direcțiile Sanitar-Veterinare aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Autorității Naționale Sanitar-Veterinare;
e) Direcțiile Județene pentru Agricultură aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
f) Inspectoratele Generale Școlare aflate în coordonarea /subordonarea /autoritatea Ministerului Educației;

Decizii pentru companiile de stat

De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență numărul efectiv al consilierilor din cabinetele președinților consiliilor de administrație, președinților, vicepreședinților, directorilor generali, directorilor generali adjuncți precum și din alte cabinete ale conducătorilor companiilor naționale/societăților naționale/societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat sau al unităților administrativ teritoriale se reduce cu 50%,

Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro;
b) au cel puțin 50 de angajați.

-Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație constă într-o indemnizație fixă lunară. Indemnizația fixă nu poate depăși de maxim 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Nivelul remunerației, în cadrul plafonului, este propus de comitetul de remunerare al consiliului de administrație al regiei autonome, avizat de autoritatea publică tutelară și notificat AMEPIP, luând în considerare criteriile de referință din sectorul privat, precum și complexitatea operațiunilor desfășurate de regia autonomă.

-Remunerația membrilor executivi ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară care nu poate depăși de maxim 3 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, și dintr-o componentă variabilă. Componenta variabilă va avea la bază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari, negociați și aprobați de autoritatea publică tutelară, diferiți de cei aprobați pentru administratorii neexecutivi, determinați cu respectarea metodologiei aprobate prin ordin comun de Ministerul Finanțelor și Secretariatul General al Guvernului. Componenta variabilă nu poate depăși de maxim 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de regia autonomă și se acordă numai dacă regia autonomă:

a) are achitate datoriile curente și restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul fondului unic de sănătate, bugetul fondului de șomaj, bugetele locale precum și alte datorii față de buget;
b) nu înregistrează arierate;
c) are programele de investiții implementate conform graficelor de execuție d) nu înregistrează pierderi contabile înregistrate potrivit legii.

 

Sursa – www.antena3.ro