ANAF: Noile reglementări pentru închiriere sau subînchiriere a bunurilor mobile și imobile

7 min citire

Inrolare trafic.ro
În România, ANAF a publicat Ghidul dedicat persoanelor fizice care realizează venituri din închirierea de bunuri mobile și imobile.

Astfel, contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare şi cele din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul fiscal competent.

Concret, în vederea înregistrării contracului, contribuabilii depun Cererea de înregistrare a contractelor de locațiune, însoțită de o copie a contractului de închiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de închiriere se efectuează de către locator prin înscrierea mențiunii „conform cu originalul” şi prin semnătura acestuia.

Însă, dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar are obligația înregistrării contractului de închiriere la organul fiscal competent.

 

Stabilirea venitului net anual din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal și a impozitului datorat, în situația în care o persoană fizică inchiriază unei alte persoane fizice

Iar venitul brut din cedarea folosinței bunurilor, altele decât veniturile plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, din arendarea bunurilor agricole, precum şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora.

În cazul veniturilor obținute din închirierea bunurilor mobile și imobile din patrimoniul personal, venitul brut se stabilește pe baza chiriei prevăzute în contractul încheiat între părți pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării chiriei.

În cadrul Ghidului ANAF, venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Pentru stabilirea venitului brut, la sumele reprezentând chiria în bani și/sau la echivalentul în lei al veniturilor în natură se adaugă, dacă este cazul, și valoarea cheltuielilor ce sunt, conform dispozițiilor legale sau înțelegerii contractuale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dar sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Reprezintă venit brut și valoarea investițiilor la bunurile mobile și imobile ale proprietarului, uzufructuarului sau ale altui deținător legal, care fac obiectul unor contracte de cedare a folosinței bunurilor, inclusiv al contractelor de comodat, și care sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)

În plus, Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor, din una sau mai multe surse, sau venituri din alte categorii, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază anuală de calcul de 6, 12 sau 24 de salarii minime brute pe țară, după caz, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuțiile sociale datorate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuțiile sociale datorate.

Aşadar, baza anuală de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor o reprezintă:

a) nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuțiile sociale datorate, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 12 salarii minime brute pe țară;

b) nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuțiile sociale datorate, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe țară;

c) nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuțiile sociale datorate, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.

Astfel, „Contribuția de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabili prin aplicarea cotei de contribuție de 10% asupra bazei anuale de calcul reprezentând nivelul a 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit şi contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuțiile sociale datorate, după caz. Declarația se depune până la data de 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția”, mai arată informațiile publicate de ANAF.

Sursa – www.antena3.ro

TAGGED: ,